Arratisje spektakolare nga salla e gjyqit, polici fluturon mbi shkallë por…(VIDEO)

Share

Një burrë i dën uar për tr afik dr oge ka arritur të largohet në mënyrë spek takolare nga salla e gjy qit.Në mënyrë sp ektako lare ka qenë dhe moment që një efe ktiv i policisë në ten tativë për ta ndaluar në shkallë është he dhur nga bordura e shkallës.I dë nuari i shka thët arriti të zbresë në mënyrë spe kta kolare shkallët me këmbë, ndërsa polici rrëz ohet dhe mbërrin në fund të shkallëve i pla gosur.Ndërkohë, policia ka shp allur në kerkim personin e arr atisur.


Share

Komente