DestabiIizimi i BaIIkanit nga Serbia a mund te ndodhe / Sekretarja Amerikane tregon gjithcka, a ka shenja..

Shpërndaje lajmin

-DestabiIizimi i BaIIkanit nga Serbia a mund te ndodhe / Sekretarja Amerikane tregon gjithcka, a ka shenja..
-Që nga fill imi i ag resionit rus në Ukrainë Pre sidentja Kryeministri por edhe ana.listë të huaj e kosovarë kanë para lajmëruar se Rusia do të tentojë të desta.bilizojë Bosnjën e Kosovën nëpërmjet Serbisë. Por gjatë një viz ite në Kosovë Karen Donfried Ndihmësja e Sekr etarit Amerikan të Shte.tit ka thënë se SHBA nuk janë duke parë ndonjë kër cë nim të shtuar për Kosovën dhe se do të kujdesen për sig urinë e saj.
Zyrtarë të lartë të shte tit Presidentja Vjosa Osmani dhe Kryeministri Albin Kurti që prej fillimit të lu.ftës në Ukrainë kanë aku zuar Rusinë pa ndërprerë për desta.blizimin e mundshëm të Ballkanit
Ata vazh dimisht kanë theksuar se lidhjet e gjera dhe të thella të Fede.ratës Ruse dhe Serbisë paraqesin rrez ik për des tabiliz imin e rajonit duke argumentuar se për paqen dhe stabil.itetin afatgjatë është i domosdoshëm integrimi sa më i shpejtë dhe i plotë i Ballkanit Perën dimor në struk.turat e Bashkimit Evropian dhe të NATOs
Një para lajm ërim i hershëm për rrez.ikin rus në Ballkani kishte ardhur edhe nga Daniel Serwer ish diplomat amerikan dhe pro fesor në Universitetin Johns Hopkins.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *