Doli me të brendshme para të inf ektuarëve me CO.VID-19, infe rmieres i propozohet të bëhet prezantuese e

Share

Mirëpo një infermiere në Rusi e ka një zgjidhje, ajo ka vendosur që të shfaqet para pacientëve me të bren dshme dhe veshjen mbrojtëse sipër. Nadia Zhukova mbante veshur një veshje mbrojtëse tra nspa rente ndërsa u jepte pacientëve të inf ektuar me koronavirus il açin e tyre.Kjo gjë nuk i ka pëlqyer she fave të spitalit të cilët e kanë dis iplinuar për ‘mos respektim të kërkesave për veshje mjekësore’. Infermierja u an kua se ishte shumë nxe htë në fustanin e hazmatit dhe më pas dën imi i saj u tërhoq pasi pati një rea gim edhe nga pu bliku.

genimg
genimg
genimg
genimg

Tani, asaj i është of ruar një rol si prezantuese e motit në televizionin lokal në Tula, në jug të Moskës por dëshira e saj është vazhdojë të punojë si inf ermiere. Më herët asaj i është of ruar dhe një pozicion si modele për një markë ruse me veshje sportive, por ajo ins iston se asgjë nuk do ta heqë atë nga profesioni i dashur i mjekësisë dhe nga dëshira e saj për t’u bërë mjeke.


Share

Komente