Gjenerali Amerikan jau ben 8 me 2 te gjitheve / Gjate takimit thote se Amerika do te jete ne gatishmeri per Kosoven ne cdo kohe

Shpërndaje lajmin

Komandanti i Forcës së Si.gurisë së Kosovës, Gjenerallejtënant Bashkim Jashari ka pritur sot në takim Zëvendës Komandantin e Komandës Evropiane të Shte.teve të Bashkuara, Gjenerallejtënant Michael L. Howard,
me të ci.lin diskutuan për situatën e si.gurisë në Evropë, me theks të veçantë në Ukrainë, dhe ndi.kimi i Rusisë në Ballkan bisedoi për rritjen e bashkë.punimit.
Në komunikatën e FSK-së thuhet se gjatë ta.kimit dy gjeneralët diskutuan për rritjen e bashkë.punimit mes Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe Komandës Evro.piane të Shteteve të Bashkuara.
“FSK konfirmoi përkushtimin e saj përmes zo.timit për mikpritjen e Ushtrimit shumë.kombësh ‘DEFEN.DER EUROPE 23’ që realizohet nën kupolën e Komandës Evropiane.
Aktua.lisht FSK vazhdon të marrë pjesë në një numër të madh të ushtrimeve dhe trajnimeve të realizuara nga Ko.manda Evropiane”, thuhet në njo.ftim.
Komandanti i FSK-së, Bashkim Jashari me Zë.vendës Komandantin e Komandës Evropiane të Shteteve të Bashku.ara, Gjenerallejtnant Mi.chael L. Howard
Gjithashtu, thuhet se në këtë ta.kim u diskutua edhe situata e sigurisë në Evropë, me theks të ve.çantë në Ukrainë, dhe ndikimi i Rusisë në Ball.kan.
“Gjeneral Jashari edhe një.herë deklaroi se zhvillimi i kapaciteteve të Forcës së Si.gurisë së Kosovës është në funksion të ruajtjes së paqes dhe stabi.litetit në rajon dhe më gjerë si dhe rea.lizimit të aspiratave të Republikës së Kosovës për anëtarësim në NATO”, thu.het në komunikatë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *