Gjy kata Themelore e Kosoves merr vendim per aktak uzat e Ramush Haradinaj , Rexhep Selimit dhe te tjereve , ja se cdo te ndodhe..

Shpërndaje lajmin

-Gjy kata Themelore e Kosoves merr vendim per aktak uzat e Ramush Haradinaj , Rexhep Selimit dhe te tjereve , ja se cdo te ndodhe..
-Për shkak të para.shkrimit, Gjyk ata Themel ore në Prishtinë e ka hedhur poshtë akta kuzën e Prokurorisë The.melore në Prishtinë dhe ka pu.shuar procedurën penale ndaj ish-krye.ministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj dhe shtatë të aku.zuarve tjerë, Rexhep Selimi, Lah Ibrahimaj, Zafir Berisha, Shqipe Pantina, Time Kadrija, Daut Hara.dinaj dhe Visar Ymeri.Të njëjtit akuzoheshin se në nëntor të 2015-ës penguan zyrtarët poli.corë në arrestimin e tani krye.ministrit të Kosovës, Albin Kurti.Lajmin për “Betimi për Drejtësi” e ka kon.firmuar mbrojtësi i Daut Haradinajt, avokati Kujtim Kër.veshi.Në aktvendimin e shkallës së parë, thu.het se në këtë çështje ka arritur parashkrimi absol.ut i ndjekjes penale.
“Duke ju referuar emërtimit ligjor të veprës pe.nale për të cilën janë akuzuar të pa.ndehurit e lartcekur, kjo gjykatë konstaton si në vijim: Sipas nenit 106, par.1, nën par 1.5 të KPRK-së, ndjekja penale nuk mund të ndër.merret nëse kanë kaluar tre (3) vjet nga kryerja e veprës pe.nale të dënueshme me më shumë se një (1) vit burgim. Ndërsa, sipas nenit 107, par.8 të KPRK-së, speci.fikohet se ndjekja penale ndalohet në çdo rast kur të ketë kaluar dy.fishi i kohës së afatit të parashkrimit.
Në rastin konkret, sipas akta.kuzës vepra penale është kryer me datë 17.11.2015 dhe nga koha e krye.rjen së veprës penale të pre.tenduar, kanë kaluar më shumë se gjashtë (6) vjet. Andaj, gjykata konstaton se në këtë çështje penale para.shkrimi absolut i ndjekjes penale ka arritur me datë 17.11.2021.”, thuhet në ven.dimin e gjy.katësit Ngadhnjim Arrni të marrë më 21 mars 2022.
Sipas ven.dimit, konform dispozitave ligjore, të dëmtuarit për realizimin e kër.kesës pasurore juridike janë udhëzuar në kontest të rregullt juri.diko-civil.
Ndryshe, sipas akta.kuzës fillestare të ngritur më 15 mars 2018 nga Prokuroria The.melore në Prishtinë, Rexhep Selimi, Lah Brahimaj, Zafir Berisha, Ramush Hara.dinaj, Shqipe Pantina, Time Kadrija, Daut Haradinaj dhe Visar Imeri akuzoheshin se së ba.shku me Donika Kadaj-Bujupin, Pal Le.kajn, Haxhi Shalën dhe Fisnik Ismajlin, në hyrje të Ku.vendit të Republikës së Kosovës, pas një mosmarrëveshje paraprake e në bashkë.kryerje, në grup e me dashje kanë penguar personat zyrtarë në kryerjen e de.tyrave zyrtare.
Ndërsa, sipas aktakuzës së pre.cizuar më 13 mars 2018, për veprën penale “pengim i per.sonit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare” akuzoheshin ve.tëm Rexhep Selimi, Lah Brahimaj, Zafir Berisha, Ramush Haradinaj, Shqipe Pantina, Time Ka.drija, Daut Haradinaj dhe Visar Imeri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.