Grusht shteti po fiIIon kunder pushtetit te VIadimir Putin / Vjen lajmi tron’dites, por ja kush po e bene kete..

0
Shpërndaje lajmin

-Grusht shteti po fiIIon kunder pushtetit te VIadimir Putin / Vjen lajmi tron’dites, por ja kush po e bene kete..
-She njat e një grusht shteti të mund.shëm kundër presi dentit rus Vladimir Putin po shtoh en. Vetë Putini me sa duket ësh.të i shqetësuar për fu qinë e tij. Thash e themet për një rënie të mund.shme të pre sidentit Vladimir Putin janë int ensifikuar prej dit ësh tani vetë Kremlini është në gatishmëri.
Disa ish gjene ralë të rangut të lartë rusë dhe agj entë të shër.bimit se kret FSB thuhet se po përgatisin një grusht shteti kundër Putinit. Shër bimi sekret FSB në veçanti është i frust.ruar sepse nuk ka përparime ush tarake në Ukrainë. Kjo është ars yeja pse disa agjentë të rangut të lartë po plan.ifikojnë një grusht shteti së bashku me ish-gjen eralët. Kësh tu raporton ndër të tjera Sky News Australia duke cituar bur.ime të brendshme për cjell Bota sot.
Dy agje ntë kryesorë në arr est shtëpiak vetë Putini tani duket se është gjith.një e më i shqetësuar për fu qinë e tij. Insajderët raportojnë se presi denti ka fo rcuar masivisht masat e sig urisë në dhe rreth Krem.linit sepse Presidenti e di se ope racioni i tij special në Ukrainë nuk është pa polemika.
Ka pa kënaqësi të madhe – Edhe analisti rus Alexei Muraviev ësh.të i bindur se kokat gri të Rusisë po plani fikojnë një grusht shteti kundër Putinit në sfond. Kjo mund të jetë e afërt në javët e fundit ten sionet midis Putinit dhe shër.bimeve sek rete janë rritur tha Muraviev.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *